Điều khoản sử dụng sản phẩm và dịch vụ của lanaGPS


Điều khoản sử dụng sản phẩm và dịch vụ của lanaGPS

Điều khoản bắt buộc khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ của lanaGPS.

Tất cả người dùng sản phẩm, dịch vụ của lanaGPS được yêu cầu phải chấp nhận tất cả các điều khoản nêu dưới đây với bất cứ lý do nào.

1.    Bạn phải đồng ý rằng bạn đã hiểu pháp luật sở tại để đảm bảo rằng Bạn đang tuân thủ tất cả các luật trong khu vực mà Bạn đang sinh sống. Quản lý và sử dụng sản phẩm, dịch vụ được cung cấp theo các quy định của pháp luật Việt Nam nói chung và của ngành bưu chính viễn thông nói riêng. Bạn tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng của sản phẩm và dịch vụ.

2.    Khi lựa chọn tùy chọn lắp đặt sản phẩm trên phương tiện với các tính năng như ngắt nguồn hoặc nhiên liệu từ xa, bạn đã được giải thích chi tiết (sản phẩm sẽ cắt nguồn hoặc nhiên liệu của phương tiện bằng cách nhắn tin) về tính năng và hoàn toàn tự chịu trách nhiệm quản lý mật khẩu để sử dụng với sản phẩm cũng như các hậu quả xảy ra do việc cài đặt và sử dụng tính năng đó gây ra.

3.    Thực hiện bảo vệ an toàn, an ninh mạng theo quy định pháp luật. Trong trường hợp sự cố, chất lượng dịch vụ không được đảm bảo, bạn cần thông báo cho lanaGPS để phối hợp xử lý.

4.    Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các khoản phí cho lanaGPS (nếu có).

5.    Tự thanh toán phí dịch vụ viễn thông cho các nhà cung cấp dịch vụ (nếu có).

6.    Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ loại thiệt hại nào, kiện tụng pháp lý có thể phát sinh do sử dụng hoặc lạm dụng sử dụng sản phẩm và dịch vụ của lanaGPS.

7.    Bạn phải đồng ý rằng: Các thông tin thu được từ các báo cáo chỉ mang tính tham khảo, không có giá trị làm bằng chứng hoặc dẫn chứng cho bất kỳ sự việc nào.

Bạn đồng ý sử dụng sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi có nghĩa là Bạn đã đọc rõ và hiểu thấu các điều khoản bắt buộc mà chúng tôi đề ra.

LIÊN HỆ

Email: info@lanagps.com
Yahoo: lanagps_ym
Skype: lanagps
Điện thoại: 0164 227 1413