Thuê thiết bị

Nếu bạn có nhu cầu sử dụng thiết bị định vị trong một thời gian có hạn thì bạn có thể thuê thiết bị theo ngày hoặc theo tháng.

Thủ tục:

  • Đặt cọc 100% giá trị của thiết bị
  • Nhận thiết bị và sử dụng trong khoảng thời gian cần thuê
  • Trả lại thiết bị khi sử dụng xong và nhận lại tiền đặt cọc

Giá thuê:

  • 250.000 Đ / 2 ngày; mỗi ngày tiếp theo 80.000 Đ
  • 500.000 Đ / tuần; mỗi ngày tiếp theo 80.000 Đ
  • 1.500.000 Đ / tháng; mỗi ngày tiếp theo 80.000 Đ

Lưu ý:

SIM của thuê bao lắp trong thiết bị là SIM trả trước, có số dư tài khoản thể hiện trên hợp đồng cho thuê thiết bị. Nếu bạn sử dụng SIM để thực hiện nghe gọi hoặc các dịch vụ khác gây phụ trội vượt quá 700 Đ / ngày hoặc 20.000 Đ / tháng thì bạn có nghĩa vụ thanh toán khoản phụ trội này cho lanaGPS.com.

Bạn có trách nhiệm bảo quản và vận hành thiết bị theo đúng hướng dẫn sử dụng kèm theo trong suốt thời gian thuê thiết bị. Nếu thiết bị bị hỏng, bạn phải bồi thường 100% giá trị của thiết bị bằng khoản tiền đặt cọc.

Nếu thiết bị bị mất, ngoài việc bồi thường 100% giá trị thiết bị, bạn còn phải thanh toán giá trị số dư tài khoản trên thẻ SIM của thuê bao đi kèm theo thiết bị.

Trong trường hợp thiết bị hỏng hoặc mất, bạn vẫn có nghĩa vụ thanh toán toàn bộ chi phí thuê thiết bị.

LIÊN HỆ

Email: info@lanagps.com
Yahoo: lanagps_ym
Skype: lanagps
Điện thoại: 0164 227 1413